LUMINUS VỚI CỘNG ĐỒNG

Luminus hướng đến môi trường, phát triển bền vững

Luminus băt nguồn các hoạt động môi trường các hoạt động hàng ngày và huấn luyện nhân viên qua các quy trình, ứng xử. Luminus chấp nhân sử dụng ly giấy giao hàng, ly thủy tinh và ông hút không gỉ..

HẠN CHẾ SỬ DỤNG NHỰA

Luminus giảm thiểu nhựa và tái sử dụng nhựa khi có thể để đựng hoặc trang trí tránh làm hại môi trường và người xung quanh

GIẢM THIỂU SỬ DỤNG ĐƯỜNG, CHẤT BẢO QUẢN

Luminus không thêm đường, sữa đặc hay chất bao quản nào cho các dòng đồ uống của công ty

ỦNG HỘ GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRÍ TUỆ

Luminus luốn ủng hộ các chương trình phát triển của đối tác giáo dục