Showing the single result

LUMINUS TRIAL DETOX trích từ những ngày đầu của Liệu trình Luminus Detox 07 ngày là bước khởi đầu làm quen của khách hàng nhằm chuyển đổi từ thói quen tiêu thụ / điều chỉnh năng lượng không kiểm soát sang dần quen với thói quen tiêu thụ năng lượng sạch trước khi chuyển vào bước thích nghi và làm quen cho hiệu quả Detox cao, giảm cân ở những ngày cuối.

So sánh